Visie

Pedagogische en Agogische visie

De pedagogische en agogische visie van het CKG volgt uit de missie en maatschappelijke waarden.

Onze pedagogische visie is gestoeld op de idee dat ouders en kinderen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar (Nagy). Ouders blijven steeds de eerste opvoedingsverantwoordelijken en kennen de krachten en beperkingen van hun gezin het beste. Het is dan ook van wezenlijk belang dat ouders vanaf het begin van de begeleiding worden betrokken. Een participatieve werking wordt opgebouwd om ouders te ondersteunen in het ontwikkelen of versterken van pedagogische vaardigheden en inzichten. Ontwikkelingstaken van kinderen worden gekoppeld aan opvoedingstaken van ouders (ontwikkelingspsychologie), de sociale leertheorie biedt ons handvaten om in concrete situaties met ouders het gedrag van hun kinderen te leren begrijpen en aan te pakken. Vanuit de gehechtheidtheorieën staan we stil bij sensitief en responsief aanwezig zijn en het ecologisch model (Hellinckx) helpt ons na te denken over het gezinsklimaat en de manier waarop situaties gehanteerd worden.

In het besef dat opvoeding niet los kan gezien worden van een wijdere omgeving en dat onze inmenging in een gezin evenzeer een impact heeft, zoeken we handvaten binnen het systeemdenken en de structurele benadering.
Binnen onze agogische visie willen we vanuit een systeemtheoretisch kader met ouders op zoek gaan naar de visie die leeft in het gezin en de waarden waarop deze gestoeld is. Veranderingsprocessen kunnen groeien door een respectvolle houding ten aanzien van deze visie te combineren met het afzetten ervan tegen de maatschappelijke waarden en normen en de pedagogische kaders waarop onze visie zich stoelt.
In een respectvol samen op pad gaan, waar de dialoog centraal staat, kunnen ouders en kinderen zichzelf versterken om hun eigen situatie aan te pakken. Wij, als hulpverleners, krijgen bij elk nieuw gezin ook weer de kans onszelf en onze werking te laten groeien.

Een begeleider weet zich doorheen het hulpverleningsproces steeds gesteund door een multidisciplinair team. Professionalisme en planmatig werken zijn een rode draad doorheen de begeleidingen.