Visie

Pedagogische en Agogische visie

We geloven dat ieder mens het recht heeft vorm te geven aan zichzelf en zijn leven en dit te doen naar eigen inzicht. Bijkomend heeft hij het recht dat zijn keuzes en de waarden en normen die hiermee gepaard gaan op een respectvolle manier benaderd worden. We doen dit zonder evenwel  de maatschappelijke waarden en normen uit het oog te verliezen.

Onze pedagogische visie is gestoeld op de idee dat ouders en kinderen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar (Nagy). Ouders blijven steeds de eerste opvoedingsverantwoordelijken en kennen de krachten en beperkingen van hun gezin het beste. We richten ons in een begeleiding dan ook op het hele gezin. Ook wanneer de kinderen residentieel in het CKG verblijven, blijft het van wezenlijk belang dat ouders vanaf het begin van de begeleiding worden betrokken en een plaats krijgen op de leefgroep.

Een participatieve werking wordt opgebouwd om ouders te ondersteunen in het ontwikkelen of versterken van pedagogische vaardigheden en inzichten. Deze vaardigheden en inzichten vormen ook de basis van waaruit de opvoedkundigen de opvoeding van kinderen die op de leefgroepen verblijven, vormgeven. Ontwikkelingstaken van kinderen worden gekoppeld aan opvoedingstaken van ouders en opvoedkundigen (ontwikkelingspsychologie), de leertheorie biedt ons handvaten om in concrete situaties het gedrag van kinderen te leren begrijpen en aan te pakken. Bijzondere aandacht gaat naar het gehechtheidsproces omdat hechting de basis vormt voor de ontwikkeling van een kind. Sensitief en responsief aanwezig zijn staat centraal. Verder helpt het ecologisch model (Hellinckx) ons na te denken over het pedagogisch klimaat en de manier waarop situaties gehanteerd worden.

In het besef dat opvoeding niet los kan gezien worden van een wijdere omgeving en dat onze inmenging in een gezin evenzeer een impact heeft, zoeken we handvaten binnen het systeemdenken en de structurele benadering. Meer concreet willen we ook stilstaan bij de impact van  kansarmoede op opvoeding.
Binnen onze agogische visie gaan we uit van de aanwezigheid van krachten in iedere persoon, ieder gezin, ieder systeem. Het is vanuit dit geloof in de mogelijkheden en in respectvolle erkenning van de lasten dat  we  samen met het gezin op pad willen gaan om oplossingen te construeren voor de hulpvragen die door ouders en kind zelf worden geformuleerd (oplossingsgericht werken). Dit  betekend dat we vanuit een open, respectvolle en niet-wetende basishouding een relatie aangaan met het gezin, dewelke gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en het bewustzijn van ieders deskundigheid: de ouders als ervaringsdeskundigen, de hulpverlener als professionele deskundige. Een uitwisseling van  de verschillende kennis en kunde in een eerlijke dialoog in combinatie met de uitdrukkelijke keuze gericht te zijn op het positieve, kan de basis zijn voor een empowerende hulpverlening. Verder zijn transparantie, vasthoudendheid, echtheid in een relatie en erkenning van de culturele en etnische achtergrond van het gezin een wezenlijk onderdeel van de basishouding van onze medewerkers.

In de wetenschap dat we onszelf als hulpverlener in de eerste plaats overbodig dienen te maken, willen we binnen het proces dat we met een gezin aangaan, trachten een veilige brug te vormen om netwerken -hetzij informeel, hetzij formeel- uit te bouwen opdat de verbinding, niet enkel met zichzelf, maar ook met de nabije en ruimere omgeving herwonnen kan worden en ouders en kinderen zich omringd weten van vele helpende handen. (naar het boek 'Helpende Handen' van Greet Geenen en Jozef Corveleyn).

Omdat we de zorg voor de hulpverlener niet uit het oog willen verliezen, weet een begeleider zich doorheen het hulpverleningsproces steeds gesteund door een multidisciplinair team. Professionalisme en planmatig werken zijn een rode draad doorheen de begeleidingen.