Individuele Triple P

De standaard Triple P is een individuele training voor ouders.
 
Deze module van Triple P richt zich op ouders van kinderen van 0 maanden tot en met 11 jaar (of die basisonderwijs volgen) die een intensieve training van positieve pedagogische vaardigheden wensen.  Deze training richt zich op ouders met problemen binnen het gezin, met de opvoeding en/of in de sociale situatie.    Deze module wil vroegtijdige aanbieden aan gezinnen met een hulpvraag inzake het aanleren van pedagogische vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingskansen van het kind te optimaliseren en het gezinsfunctioneren in het algemeen te verbeteren.  Het vroegtijdige wijst op het begeleiden in een zo vroeg mogelijk stadium in de opvoedingscarrière van het gezin en/of bij de aanvang van de opvoedingsproblemen.
Indicaties:

-  de ouder engageert zich vrijwillig voor de ganse training
-  de ouder kan zich vrijmaken voor een 10 weken durend programma
-  het kind heeft verschillende gedragsproblemen in verschillende contexten
-  de ouder heeft duidelijke tekorten in vaardigheden
-  de voertaal van de training is Nederlands

Contra-indicaties:

-  er zijn geen belangrijke conflicten tussen ouders
-  er is geen psychopathologie bij de ouders

2 functies van de standaard Triple P

1.  Begeleiding
 

Er wordt een ambulante begeleiding voorzien van 3 maanden, die wekelijks doorgaat en zo'n anderhalf uur duurt.

De hulpverlening vertrekt van problemen die door de ouders zelf worden aangebracht en van de vraag van het kind.  De focus ligt op positief ouderschap, op de opvoedingsinteractie (waarbij de diverse levensdomeinen worden betrokken: ouders en gezin, kind, context, interactie) en op de dagdagelijkse opvoeding, waarbij de ouders als eerste opvoedingsverantwoordelijken worden erkend.  De ontwikkeling en de evolutie van het kind en de opvoedingssituatie wordt opgevolgd.

Er is aandacht voor hechting en loyaliteiten, de gezinssituatie in relatie tot de noden van het kind en het bevorderen van de ontwikkelingskansen van beide partijen.  De hulpverlening wil de ouder laten groeien in zijn ouder-zijn door meer inzicht te scheppen in de noden van het kind en door het ontwikkelen van vaardigheden inzake positief ouderschap.

Een deel van de begeleiding bestaat uit netwerkontwikkeling.  Het opbouwen en verstevigen van een ondersteunend sociaal netwerk.  De focus ligt op het ontwikkelen en gebruiken van (nieuwe/ongekende) netwerken en verbanden die het gezin uit het isolement halen en die de ouders ondersteunen in hun ouderschap.

Daarnaast wordt ook belang gehecht aan de nazorg.  De focus ligt op het behoud van de begeleidingseffecten na de eigenlijke begeleiding en transfer.  De ontwikkeling en de evolutie van het kind, van de opvoedingssituatie en van het sociaal netwerk rond het gezin worden verder opgevolgd.

 

Indien ouders niet kunnen deelnemen aan de groepstraining of zich hier minder comfortabel bij voelen, kan het programma individueel aan huis aangeboden worden.
Een gezinsbegeleidster komt in dit geval 10 weken aan huis gedurende één uur per week. Dit programma heeft dezelfde inhoud als de groepstraining:

- Wat is positief opvoeden
- Wat zijn mogelijke oorzaken en aanpak van ongewenst gedrag
- Hoe kan je gewenst gedrag aanmoedigen
- Hoe kan je de ontwikkeling van je kind bevorderen
- Hoe kan je je voorbereiden op moeilijke situaties

Door het individuele karakter van de begeleiding, kan uitgebreider stil gestaan worden bij de moeilijkheden thuis.
Het gezin ontvangt een werkboek waarin alle informatie genoteerd staat. De kostprijs bedraagt 15 euro.

Indien het zinvol is en de ouders dit wensen, kan er na de training een vervolgtraject level 5 worden aangeboden. Dit bestaat uit verschillende modules die elk apart of gecombineerd kunnen gevolgd worden:

- De module partnersteun helpt ouders samen te werken en op één lijn te staan, elkaar te steunen in de opvoeding van de kinderen en leert hen constructieve manieren om met elkaar te communiceren.
- Tijdens de module coping vaardigheden wordt ingegaan op hoe je als ouder kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen en wordt bekeken wat de invloed is van negatieve emoties en gedachten.
- Tenslotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.