Maatschappelijke waarden

Maatschappelijke waarden

Laagdrempeligheid

Onze hulpverlening is gratis of indien er een bijdrage wordt gevraagd, wordt er sterk rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van het gezin. Daarnaast is het CKG makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
Binnen onze werking streven we ernaar dat ouders zich welkom en gehoord voelen. Hun visie op de probleemsituatie geldt als uitgangspunt voor de hulpverlening. Een vaste gezinsbegeleid(st)er begeleidt het gezin doorheen het hulpverleningsproces.

Gezinsgericht werken

Binnen de begeleiding is er oog voor ouders, kinderen en hun onderlinge relaties. Daarnaast heeft het feit dat een hulpverlener in het gezinsysteem komt ook een impact. Rekening houden met al deze (f)actoren, zorgt ervoor dat het gezinsfunctioneren in zijn totaliteit als onderwerp van een begeleiding kan gelden. In een proces waar de dialoog tussen ouders, kind en hulpverlener centraal staat, wordt samen gewerkt aan versterkende vaardigheden en inzichten.

Participatief werken

Ouderparticipatie geldt als een fundamenteel uitgangspunt van onze hulpverlening en wordt gedefinieerd als de betrokkenheid van ouders bij de uitvoering van de hulpverlening, zodanig dat er sprake is van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. Hierdoor wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheid van ouders en aan de hulpvragen die ze hebben en kan er worden gewerkt op het tempo van het gezin.
 

Kinderen willen we in de mate van het mogelijke laten participeren, niet alleen in hun hulpverleningsproces, maar evenzeer willen we hen betrekken in de werking van onze voorziening.
Zowel voor ouders als kinderen is het van wezenlijk belang dat ze hun greep op de werkelijkheid kunnen behouden of vergroten opdat ze ervaren dat ze zelf mee actief vorm kunnen geven aan de omringende leefwereld (decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp).

Empowerment

De focus van de interventies ligt op de sterke kanten en krachten van de gezinsleden. De hulp die we bieden is gericht op empowerment waarbij dit verwijst naar het creëren van mogelijkheden om de nodige kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen. Gezinsleden worden sterker en beter in staat om hun persoonlijke en familiale welzijn te bevorderen.

Transparantie

Om met gezinnen te komen tot een positieve werkrelatie, gaat binnen onze voorziening veel aandacht uit naar een basishouding waar respectvol openstaan voor de eigenheid van ieder gezin centraal staat. Op een eerlijke en duidelijke manier wordt open communicatie nagestreefd zodat de werkrelatie gebaseerd kan worden op een vertrouwensband.

Professionaliteit

Gedragen door een multidisciplinair team willen we planmatig met de hulpvragen van een gezin aan de slag gaan. Deskundigheid die zich manifesteert zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak, vormt de basis van een professionele hulpverlening.