Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)

Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)

"Vorige week is de moeder van Sien overleden. Sien ziet het even niet meer zitten en elke dag moet ze voor de opvoeding van Ben, haar éénjarig zoontje, instaan. Ze heeft nood aan opvang tijdens de dag, zodat ze tijd heeft om haar verdriet een plaatsje te geven en  zodat ze een aantal administratieve zaken kan afhandelen die te maken hebben met het plotse overlijden van haar moeder. "

"Ouders van Jantje, 2 jaar, hebben het gevoel geen vat op hem te hebben. Ze willen even rust en zouden graag handvaten krijgen om met Jantjes ongehoorzame gedrag om te gaan. Ze hebben ooit horen vertellen over de peuterpuberteit, maar wat is dit en speelt dit mee in hoe ze hun zoontje sinds kort ervaren?"

Samen zoeken
In soortgelijke situaties kan ambulante opvang een oplossing bieden. Het kind wordt overdag in het CKG opgevangen zodat de draaglast van ouders tijdelijk wordt verminderd.

Doelen en methodieken
Doelen liggen enerzijds op het verminderen van de draaglast van een gezin en het brengen van rust bij zowel ouders als kind door het kind op te vangen op een niet bedreigende afstand van het thuismilieu.
Anderzijds zijn er doelen gelegen in het versterken van de draagkracht van ouders. Deze kunnen zijn: het aanleren of versterken van vaardigheden, het verwerven van inzicht in het opvoedingsgebeuren, het uitbouwen van een ondersteunend netwerk, …

Steeds gaan we met het gezin in gesprek om op hun tempo aan de doelen te werken die ze zelf naar voor brengen. We willen dit doen vanuit een basishouding van respect en aanvaarding van de eigenheid van het gezin en de verschillende gezinsleden. Met open blik en positieve ingesteldheid de krachten van eenieder ontdekken door samen dingen te doen, in gesprek te treden, na te denken… en te komen tot oplossingen die passen bij het gezin.

Samen evalueren
Op geregelde tijdstippen staan we met het gezin stil bij hoe de begeleiding ervaren wordt.

Indicaties en tegenindicaties

             Indicaties

  • ouders stellen een pedagogische en/of agogische hulpvraag
  • ouders nemen voldoende de opvoedingsverantwoordelijkeheid op
  • de draagkracht van het gezin laat toe dat de opvoeding dagelijks en gedeeltelijk door het gezin wordt opgenomen
  • ouders spreken Nederlands, Frans of Engels
            Tegenindicaties  
  • de veiligheid in onvoldoende gegarandeerd
  • te grote kindproblematiek aanwezig waardoor het leefgroepaanbod tekort schiet
  • gezinnen die door de chronische problematiek structureel overvraagd zijn en waar onvoldoende beschermende factoren kunnen geactiveerd worden
  • wanneer de ambulante opvang als alternatief voor reguliere kinderopvang wordt gezien
Duur en intensiteit van de begeleiding
De begeleiding kan van 1 week tot 3 maanden lopen, met een intensiteit van 2 tot 5 dagen opvang voor het kind gedurende 3 tot 8 uur per dag.
 
Prijs
De prijs die ouders betalen voor de opvang is 2 euro per dag.
 

Waar
Deze module wordt aangeboden in onze afdeling:
• CKG De Kleine Parachute in Vilvoorde
 
  CKG Kinderland in Berlaar
 
Interesse
We zijn elke werkdag tussen 9.00h en 17.00h telefonisch bereikbaar. We vragen dat de eigenlijke aanmelding door ouders wordt gedaan.